DATE : 26 mai 2018
ADRESSE : Dalian 大连 The Hertz (Chine)
LIEU : Tournée Chine - Duo avec Xie Yugang 谢玉岗
Tournée Chine – Duo avec Xie Yugang 谢玉岗, Dalian 大连 The Hertz (Chine) 26 mai 2018
© Serge Teyssot-Gay 2023